1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov fyzickou osobou podnikateľom – Jaroslav Špaček – NÁKUPŇA ROSA, s miestom podnikania Borský Svätý Jur 704, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 17 607 523, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živ. reg. 205-14104 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.nakupnarosa.sk (ďalej ako „webová stránka“).

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Jaroslav Špaček – NÁKUPŇA ROSA, podnikania Borský Svätý Jur 704, 908 79 Borský Svätý Jur alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@nakupnarosa.sk . Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

  1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Konkrétne informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov, účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania a stanovenej dobe uchovávania nájdete v tabuľke nižšie. 

Účel spracúvania  Spracovanie účtovných dokladov
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania, kontaktné údaje  – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)
Doba uchovávania  10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho týkajú
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – zákazníci a fyzické osoby – kontaktné osoby právnických osôb – zákazníkov
 
Účel spracúvania  Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených priamo s fyzickými osobami, vrátane nepodnikateľov na webovej stránke) a realizácia predzmluvných vzťahov (vrátane dodania tovaru, realizácie platby za objednaný tovar a uskutočňovanie zmluvnej komunikácie)
Právny základ  Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zmluvných povinností – meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo miesta dodania, tel. č., e-mailová adresa, údaje o platobnej karte
Doba uchovávania  Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu prostredníctvom e-shopu (vrátane fyzických osôb – podnikateľov)
 
Účel spracúvania  Evidencia kontaktných osôb (zástupcov) zákazníkov – právnických osôb  v zmluvných vzťahoch s týmito osobami, za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa (vybavovanie objednávky právnickej osoby, registrácia právnickej osoby na webovej stránke)
Právny základ  Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na plnení zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou, za ktorú komunikujete a koná vždy konkrétna fyzická osoba, bez spracúvania osobných údajov ktorej by plnenie zmluvných povinností voči právnickej osobe nebolo možné (vrátane evidencie týchto osôb a ich kontaktných údajov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, funkcia a príslušnosť k organizácií – právnickej osobe)
Doba uchovávania  Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia premlčacích dôb) alebo do zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako zástupcu právnickej osoby; pri vedení registrovaného účtu právnickej osoby na webovej stránke do ukončenia zmluvného vzťahu (12 mesiacov po dni posledného prihlásenia sa v profile)
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
 
Účel spracúvania  Vedenie zákazníckych účtov (profilov) registrovaných návštevníkov na webovej stránke a poskytovanie bezodplatných služieb s tým spojených
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., email) údaje o histórii nákupov a údaje uvedené v objednávkach)
Doba uchovávania  Do ukončenia zmluvného vzťahu (najneskôr 12 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa v zákazníkom v jeho zákazníckom účte) a do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – registrovaní návštevníci
 
Účel spracúvania  Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy)
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje nevyhnutné k plneniu zákonných povinností, najmä kontaktné údaje fyzických osôb
Doba uchovávania  Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – zákazníci, ktorí si objednali tovar od Prevádzkovateľa prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom e-shopu)  
 
Účel spracúvania  Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail)
Doba uchovávania  3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)  
 
Účel spracúvania  Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Nariadenie, Zákon)
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti
Doba uchovávania  Do vybavenia uplatnených práv
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
 
Účel spracúvania  Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti
Doba uchovávania  5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
 
Účel spracúvania  Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základ  Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy  pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Meno, e-mail, iné údaje uvedené v správe
Doba uchovávania  60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz
 
Účel spracúvania  Posielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a jeho vlastných podobných tovaroch a službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom)
Právny základ  Článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a  jej informovanie a aktuálnych tovaroch a službách Prevádzkovateľa
Kategórie spracúvaných osobných údajov  Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti obchodného partnera/zákazníka, e-mailová adresa
Doba uchovávania  3 roky odo dňa poskytnutia služieb /predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby – zákazníci a obchodní partneri a fyzické osoby –  zástupcovia zákazníkov a obchodných partnerov 
 
Účel spracúvania  Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)
Právny základ  Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie spracúvaných osobných údajov  IP adresa (v niektorých prípadoch) a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí
Doba uchovávania  Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

  1. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

  1. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcii, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálne potravinovej a veterinárnej správe) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) (VNET a.s.),
  • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky,
  • spoločnosť poskytujúca externé spracovanie účtovných dokladov.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Facebook Ireland Limited, ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

  1. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií a PROfilovanie

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a Google, LLC..

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

  1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.  Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
  Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.    Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.  
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  
  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.    Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

  1. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 09.03.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.